Truca’ns: +34 972 840 838 / +34 636 864 830

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

En compliment del que estableix la legislació vigent, carnisseriavendrell.com (d’ara endavant també lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

Lleis que incorporen aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En particular, compleix les regles següents:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 

 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 

 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en carnisseriavendrell.com és: Anna Vendrell Balmisa, amb NIF: 43676732P (d’ara endavant, Responsable del Tractament) i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

Telèfon de contacte: 972 84 08 38

Correu electrònic de contacte: vendrell@carnisseriavendrell.com

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és responsable de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual està sotmès a carnisseriavendrell.com.  L’Usuari podrà contactar amb el DPD designat pel Responsable mitjançant les següents dades de contacte: vendrell@carnisseriavendrell.com; 972 84 08 38

 

Registre de Dades Personals

Les dades personals recollides per carnisseriavendrell.com,a través dels formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del Tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre carnisseriavendrell.com i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que emplena, o per respondre a una sol·licitud o consulta dels mateixos.  

 

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà subjecte als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuaria partir d’una informació plenament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

 

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recolliran amb finalitats específiques, explícites i legítimes.

 

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament aquelles estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

 

 • Principi de veracitat: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es conservaran de maneraque permetin la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.

 

 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

 

 • Principi de responsabilitat proactiva:el Responsable del Tractament serà responsable de vetllar pel fet que es compleixin els principis anteriors.

 

 

Categories de dades personals

Les categories de dades tractades en el carnisseriavendrell.com tant les dades identificatives com les categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Les categories especials de dades personals són aquelles que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera única una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d’una persona física.

Per al tractament de categories especials de dades personals, en tot cas es requerirà el consentiment explícit de l’Usuari per a una o més finalitats específiques.

 

Base jurídica per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. carnisseriavendrell.com es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

Quan l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través dels formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatori perquè són essencials per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

Finalitats del tractament per al qual es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per carnisseriavendrell.com amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que aquest emplena o per respondre a una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de carnisseriavendrell.com, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació del Lloc Web.

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre les finalitats específiques del tractament al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es donaran a la informació recollida.

 

Terminis de conservació de les dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, només durant el següent termini: 4 anys, o fins que l’Usuari en sol·liciti la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Anna Vendrell Balmisa amb Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

En el cas que el Responsable pretengui cedir les dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional a la qual es pretén transferir les dades, així com l’existència o absència de decisió d’adaptació de la Comissió.  

 

Dades personals de menors d’edat

En compliment dels articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals de manera lícita per part de carnisseriavendrell.com.  En el cas d’un menor de 14 anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i només es considerarà lícit en la mesura que ho hagin autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals

carnisseriavendrell.com es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que garanteixi la seguretat de les dades personals i eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, sent la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrades o xifrades.

No obstant això, atès que carnisseriavendrell.com no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet o l’absència total de pirates informàtics o d’altres que accedeixin fraudulentament a dades personals, el Responsable es compromet a comunicar-ho a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi un incompliment de la seguretat de les dades personals que suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. D’acord amb l’article 4 del RGPD, la violació de la seguretat de les dades personals suposa qualsevol incompliment de la seguretat que es tradueixi en la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del Tractament, que es compromet a informar i garantir a través d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a la qual la informació sigui accessible.

 

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari té carnisseriavendrell.com i, per tant, pot exercir davant del Responsable del Tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d’accés:És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació sobre si carnisseriavendrell.com està tractant o no les seves dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que carnisseriavendrell.com ha realitzat o realitzat, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o facilitades per a les mateixes.

 

 • Dret de rectificació: És el Dret de l’Usuari a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

 

 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”):És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i el tractament no té cap altra base jurídica; l’Usuari s’oposa al tractament i no hi ha cap altra raó legítima per continuar amb el mateix; les dades personals han estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals s’han obtingut com a conseqüència d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del Tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, prendrà mesures raonables per informar els responsables del tractament de les dades personals de l’interessat que sol·licitin suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugna l’exactitud de les seves dades personals; el tractament és il·lícit; el Responsable ja no necessita les dades personals, però l’Usuari les necessita per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

 

 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable transmetrà les dades directament a aquest altre responsable.

 

 • Dret d’oposició : És el dret de l’Usuari no realitzar el tractament de les seves dades personals o cessar-ne el tractament per carnisseriavendrell.com.

 

 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Així, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència “GDPR www.carnisseriavendrell.com“, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què la representació sigui admesa, també caldrà identificar-se pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com l’acreditació documental de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti identitat.

 

 • Petició amb els motius concrets de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

 

 • Domicili a efectes de notificació.

 

 • Data i signatura del sol·licitant.

 

 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que facis.

 

 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document que l’acompanyi es pot enviar a la següent adreça i/o adreça de correu electrònic:

Adreça postal: Carrer Frederic Clascar, 1, Santa Coloma de Farners (17430), Girona

Correu electrònic: vendrell@carnisseriavendrell.com

 

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin l’accés a llocs web de tercers diferents de carnisseriavendrell.com i,pertant, no siguin operats per carnisseriavendrell.com.  Els propietaris d’aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

 

Reclamacions a l’autoritat de control

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o incompliment de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular a l’Estat en què tingui el seu domicili habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

 1. POLÍTICA DE COOKIES


L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari –en els diferents dispositius que pot utilitzar per navegar– de manera que el servidor recordi certa informació que posteriorment i només llegirà el servidor que la va implementar. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amiga i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics per recopilar informació sobre les preferències que determina l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i per personalitzar la seva experiència i ús del Lloc Web, i també poden ajudar, per exemple, a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines vistes, l’hora que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després d’ella. No obstant això, cap cookie li permet contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari ni robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer de cookies és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que identifiquen una persona es consideren dades personals. Per tant, se li aplicarà la Política de Privacitat descrita anteriorment. En aquest sentit, es requerirà el consentiment de l’Usuari per a l’ús dels mateixos. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert per una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, extraïble i documentat.

 

Cookies pròpies

Aquestes cookies s’envien a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i es gestionen exclusivament per carnisseriavendrell.com per al millor funcionament del lloc web. La informació recollida s’utilitza per millorar la qualitat del Lloc Web i els seus Continguts i la seva experiència com a Usuari.Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent al Lloc Web i adaptar els continguts per oferir continguts que s’adaptin a les seves preferències.

 

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que presten carnisseriavendrell.com els serveis sol·licitats per aquest per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar pel Lloc Web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són obtenir estadístiques d’accés i analitzar la informació de navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació obtinguda es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc des d’on accedeix l’adreça IP des de la qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeix, la freqüència i reincidència de les visites, l’hora de visita, el navegador que utilitza, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web, i detectar noves necessitats per proporcionar als Usuaris continguts i/o serveis de qualitat òptima. En qualsevol cas, la informació es recull de forma anònima i els informes de tendències s’elaboren des del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació de privacitat o veure la descripció del tipus de cookies utilitzades, les seves principals característiques, termini de caducitat, etc. en els següents enllaços:

Google Analytics – https://developers.google.com/analytics

Les entitats responsables de la provisió de cookies poden cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho requereixi la llei o un tercer que tracti aquesta informació per a aquestes entitats.

 

Galetes a les xarxes socials

carnisseriavendrell.com incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi des del lloc web. Per aquest motiu, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els propietaris d’aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari s’ha de referir a elles amb la finalitat d’informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, el tractament de les seves dades personals. A efectes informatius, són els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

 

Desactivar, rebutjar i eliminar les galetes

L’Usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies instal·lades totalment o parcialment en el seu equip mitjançant la configuració del seu navegador (incloent Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments de rebuig i eliminació de cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari haurà d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que està utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies ,total o parcialment, pot continuar utilitzant el Lloc Web, tot i que pot tenir un ús limitat d’algunes de les funcionalitats del lloc web.

 

 1. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT


És necessari que l’Usuari hagi llegit i compleixi les condicions sobre protecció de les dades personals contingudes en aquesta Política de Privacitat i Cookies, així com accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable pugui procedir-hi en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i Cookies del mateix.

carnisseriavendrell.com es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i Cookies, segons el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i Cookies no seran notificats explícitament a l’Usuari. S’aconsella a l’Usuari que revisi periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat i De Cookies es va actualitzar el 23/04/2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

Última modificació: 10/12/2021

 

Abrir chat
Fes la teva comanda des d'aquí